Ogólne warunki handlowe

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw Distech Controls Poland Sp. z o.o.

Warunki są obowiązujące dla wszystkich transakcji handlowych, dla których nie zwarto oddzielnej, pisemnej umowy dostawy, lub n/w warunki nie zostały w niej określone. Distech Controls Poland Sp. z o.o. zwany jest w treści dokumentu w skrócie DCP.

I

 1. DCP jest związany ofertą handlową wyłącznie w okresie ważności w niej podanym. Jeżeli oferta nie zawiera tego okresu - jest ważna 30 dni od daty jej wystawienia.
 2. Zamawiający otrzymuje  pisemne potwierdzenie zamówienia i jest ono wystawiane po sprawdzeniu dostępności towaru w terminie do 3 dni roboczych
 3. Chwilą zawarcia umowy jest moment przekazania zamawiającemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 4. Jeżeli Nabywca bezpodstawnie odstąpi od umowy, zobowiązany będzie do uiszczenia na rzecz DCP kary  w wysokości 20 % wartości dostawy brutto w terminie 14 dni od daty odstąpienia. Nie ogranicza to prawa DCP do dochodzenia od Nabywcy odszkodowania  uzupełniającego.
 5. Jeśli nie uzgodniono inaczej, wszystkie dostawy realizowane są loco magazyn Wrocław. Koszty wysyłki i ubezpieczenia towaru obciążają nabywcę.
 6. Za datę sprzedaży uważa się datę wydania towaru z magazynu DCP. Faktury wystawiane są w dniu wydania.
 7. Towar wysłany na prośbę Zamawiającego pod wskazany przez niego adres i odebrany przez wskazaną osobę jest uznawany za odebrany przez Zamawiającego.
 8. Jeżeli zamówienie Nabywcy nie będzie zgodne ze złożoną ofertą, DCP ma prawo do wynikającej z tego zmiany cen i ewentualnej korekty harmonogramu dostaw.  Nabywca zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie i jest zobowiązany do korekty zamówienia. Do chwili otrzymania korekty, zamówienie nie będzie realizowane (nawet w części, która nie budzi wątpliwości). Okres realizacji biegnie od momentu otrzymania poprawionego zamówienia.
 9. Jeśli nie uzgodniono inaczej, w przypadku uszkodzenia lub utraty części lub całości przesyłki kupujący może wyłącznie ubiegać się o rekompensatę, odszkodowanie itp. w firmie realizującej fracht. DCP nie może ponosić z tego tytułu odpowiedzialności.
 10. Nabywca ma obowiązek niezwłocznego sprawdzenia dostawy co do zakresu rzeczowego, ilościowego i jakościowego. Ewentualne braki, niezgodności i widoczne wady należy zgłosić pisemnie niezwłocznie nie później jak w terminie 5 dni od daty dostawy. Uszkodzenia przesyłek należy zgłaszać bezpośrednio firmie spedycyjnej.
 11. Wszystkie terminy podane w ofercie lub potwierdzeniu zamówienia określają przybliżoną datę dostawy (+/- 3 dni robocze) chyba, że dokładny termin został przez DCP jednoznacznie określony jako wiążący.
 12. W przypadku opóźnienia dostawy o ponad 21 dni, kupującemu przysługuje prawo wyznaczenia terminu dodatkowego lub odstąpienia od zamówienia (według jego uznania) poprzez złożenie stosownego pisemnego oświadczenia, którego otrzymanie  musi być przez DCP również potwierdzone pisemnie.
 13. Okres realizacji dostawy rozpoczyna się nie wcześniej niż najpóźniejsza spośród niżej  wymienionych dat zdarzeń mających zastosowanie w danym przypadku:
 • potwierdzenia zamówienia przez DCP,
 • spełnienia przez Nabywcę wszystkich warunków, technicznych, handlowych za które jest on odpowiedzialny,
 • data otrzymania przez DCP depozytu lub zabezpieczenia płatności przed dostawą towarów.
 1. DCP ma prawo odstąpić od umowy jeżeli dostawa lub świadczenie usług, które mają być wykonane zgodnie z treścią umowy jest niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Nabywcy a także gdy powstały uzasadnione wątpliwości co do zdolności kredytowej Nabywcy a nie dokonał on, na żądanie DCP, wpłaty zaliczkowej lub nie dostarczył odpowiedniego zabezpieczenia płatności przed dostawa lub z przyczyn niezależnych od DCP okres przewidziany na dostawę zostanie przedłużony o co najmniej 6 miesięcy. DCP ma również prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do realizacji pozostałej części dostawy lub usług określonych w umowie.
 2. Po rozwiązaniu lub odstąpieniu od umowy rozliczone zostaną wszystkie wzajemne należności z tytułu dostaw wykonanych w całości lub w części, bez naruszania prawa DCP do żądania odszkodowań z mocy umowy lub przepisów kodeksu cywilnego. Postanowienie to dotyczy także dostaw towarów jeszcze nie przyjętych przez Nabywcę oraz wszelkich czynności przygotowawczych wykonanych przez DCP.

II

 1. Jeżeli  z przyczyn niezależnych od DCP, powstaną opóźnienia wynikające z zakłócenia procesów produkcyjnych u dostawców DCP lub opóźnienia w transporcie, to termin dostawy może ulec stosownemu przedłużeniu. Dotyczy to również zaistnienia zdarzeń losowych, konfliktów na rynku pracy, katastrof, anomalii w środowisku (naturze) jak również innych zdarzeń określanych jako siła wyższa. O wystąpieniu tych sytuacji, zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany.
 2. Jeżeli dostawy towarów gotowych do wdania nie można zrealizować z przyczyn niezawinionych przez DCP (np. gdy Nabywca bezpodstawnie odmawia przyjęcia dostawy), wtedy DCP ma prawo umieścić towary w magazynie na koszt i ryzyko Nabywcy co traktowane będzie jako terminowa realizacja dostawy bez wpływu na warunki płatności.
 3. Informacje zawarte w folderach reklamowych, kartach katalogowych i innej dokumentacji technicznej produktów będą wiążące w transakcjach handlowych wyłącznie w przypadkach umieszczenia na wniosek Zamawiającego ich treści w potwierdzeniach zamówień.
 4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących doboru produktów, ich parametrów, własności, sposobu oznaczeń i prawidłowego wyspecyfikowania na zamówieniu - handlowcy i inżynierowie DCP służą wszelką niezbędną pomocą. Za wybór towaru i sporządzenie prawidłowego zamówienia odpowiedzialny jest jednak wyłącznie zamawiający.
 5. Z uwagi na różnice językowe i brak przetwarzania szczegółowych danych technicznych w systemach logistycznych DCP i poddostawców towary identyfikowane są wyłącznie wg. symboli - kodów (oznaczeń typów). Chociaż przypadki całkowitej niezgodności typu/kodu produktu z jego opisem (np. w zamówieniu podano kod czujnika opisany jako sterownik) są wychwytywane i zamawiający jest proszony o wyjaśnienia oraz korektę błędnego zamówienia, to zgodność szczegółowych własności/parametrów urządzeń podawanych na zamówieniu w ich nazwach/opisach nie jest bez wyraźnej prośby zamawiającego przez DCP weryfikowana (np kv, średnice, moce, prądy, max. temperatury, ciśnienia, ilości zmiennych itp.). Dlatego też DCP nie będzie ponosił kosztów zwrotów i wymian błędnie zamówionych towarów.
 6. Ponieważ towary podlegają ulepszeniom, które mogą powodować zmiany w działaniu, wyglądzie, rozmiarach i innych cechach, przed złożeniem zamówienia prosimy o zapoznanie się z aktualnymi kartami katalogowymi zamawianych urządzeń oraz wymaganiami technicznymi i klauzulami w nich zawartymi lub zwrócenie się żądaniem potwierdzenia istotnych informacji czy funkcji i wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości. Po realizacji zamówienia ew. roszczenia wynikłe z w/w przyczyn mogą nie być rozpatrzone na korzyść klienta.
 7. W przypadku niedopełnienia przez Nabywcę warunków płatności, niewykonania lub nienależytego wykonania innego zobowiązania, DCP ma prawo do:

a      wstrzymania realizacji dalszych zobowiązań w stosunku do Nabywcy w tym dostaw
         towarów, do czasu uregulowania zobowiązań przez Nabywcę,

b       naliczenia odsetek w wysokości ustawowej od daty wymagalności zobowiązań;

c       żądania pokrycia wszelkich strat spowodowanych z winy Nabywcy,

d       rozwiązania umowy za wypowiedzeniem,

Wyklucza się w tym wypadku możliwość roszczeń odszkodowawczych kupującego chyba, że zawarto umowę, która stanowi inaczej.

III

 1. Ceny podane w cennikach urządzeń są podane w walucie producenta. Ceny podawane są z cłem, podatkiem granicznym jednakże bez VAT. Kurs waluty jest przeliczany wg. kursu sprzedaży dewiz z dnia wystawienia faktury  wg tabeli BZ WBK SA. Po uzgodnieniu dopuszcza się fakturowanie w walucie.
 2. Cenniki są ważne przez okres 6 miesięcy od daty ich opublikowania.
 3. Zastrzegamy sobie prawo zmian cen bez uprzedzenia.
 4. Ceny na urządzenia zamówione lub objęte umowami długoterminowymi nie podlegają zmianom w trakcie ich obowiązywania.
 5. W przypadku zwłoki w dokonaniu zapłaty za dostarczony wcześniej towar lub przekroczenie wartości przyznanego limitu kredytu kupieckiego zastrzegamy sobie prawo uzależnienia dostaw od natychmiastowej zapłaty zaległości lub też przedpłaty pełnej kwoty oraz naliczania odsetek ustawowych. Odsetki mogą zostać zostaną naliczone w ciągu 14 dni od daty wpływu na konto bankowe i potrącone w pierwszej kolejności.
 6. Faktury VAT są równoznaczne z wezwaniem do zapłaty w rozumieniu obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego.
 7. Potrącenia przez kupującego z należności za wystawione przez nas faktury są bez naszej pisemnej zgody zabronione
 8. Towar pozostaje własnością DCP do chwili pełnej zapłaty wartości faktury i ewentualnych odsetek.
 9. Jeżeli Nabywca nie jest odbiorcą końcowym, (np. jest firmą wykonującą usługi, montaż, itp. na rzecz innych firm lub osób)  jest on uprawniony do zbycia towaru zastrzeżonego w normalnym trybie handlowym. W tym przypadku od chwili wysyłki lub dostawy towaru do czasu pełnego zaspokojenia wszystkich naszych roszczeń ceduje on na DCP wszystkie roszczenia i prawa przysługujące mu wobec swoich odbiorców.  DCP cesję tą niniejszym akceptuje. Mimo tej cesji i prawa inkasa DCP, kupującemu przysługuje prawo inkasa dopóki wywiązuje się on ze swoich zobowiązań wobec DCP. Kupujący zobowiązany jest, na żądanie DCP zgłosić cesję swojemu odbiorcy i dostarczyć pełną informację i dokumenty konieczne do dochodzenia przez DCP swoich roszczeń z tytułu zrealizowanych dostaw. DCP zastrzega sobie prawo do przekazania cesji. Nabywca ponosi pełną odpowiedzialność za zastrzeżony towar i jeśli to możliwe  powinien go należycie zabezpieczyć i ubezpieczyć.             
 10. Zakupione towary można zwrócić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji. Jeśli przyczyna zamiaru zwrotu nie jest zawiniona przez DCP (np. błędne zamówienie, zmiany projektowe, decyzje inwestora  itp.) zastrzegamy sobie prawo naliczenia kosztów łącznie z opłatami manipulacyjnymi, które łącznie mogą wynieść do 25% pierwotnej ceny towaru. Zwracane urządzenia muszą być nieużywane , w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu. O zamiarze zwrotu towaru należy nas powiadomić pisemnie w terminie nie przekraczającym 10 dni od daty zakupu. Przesyłki ze zwrotami, które nie uzyskały naszej akceptacji nie będą przyjmowane.
 11. Koszty zwrotu towaru, każdym przypadku obciążają kupującego.

12.  Warunkiem koniecznym rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego jest podanie numeru faktury zakupu i zwrot wadliwych urządzeń do siedziby DCP. Koszty demontażu, ponownego montażu oraz dostarczenia urządzeń do siedziby DCP obciążają wyłącznie Nabywcę. Dostawa nowych lub naprawionych urządzeń objętych uznaną reklamacją – na koszt DCP.

 1. DCP ponosi odpowiedzialność wyłącznie za wady powstałe wskutek wadliwego wykonania produktów lub wad materiałowych.
 2. Obowiązek gwarancyjny DCP wygasa w przypadku gdy dokonano w produkcie zmian lub został zamontowany lub użytkowany niezgodnie z jego przeznaczeniem lub wymaganiami producenta.   
 3. Okres gwarancji wygasa po okresie 24 m-cy licząc od daty zakupu.
 4. Wszystkie urządzenia w okresie gwarancyjnym będą według uznania DCP naprawiane lub zastępowane nowymi.
 5. Odpowiedzialność gwarancyjna DCP, odpowiedzialność za produkt lub straty poniesione przez kupującego z tytułu użytkowania produktu nie może przekroczyć równowartości  ceny sprzedaży reklamowanego urządzenia.
 6. DCP nie będzie odpowiedzialny za szkody spowodowane przez działania osób trzecich, silę wyższą, w tym również wyładowania atmosferyczne, zbyt wysokie napięcie elektryczne, wpływy chemiczne, promieniowanie i inne czynniki środowiskowe przekraczające dopuszczalne wartości podane w dokumentacji technicznej produktów.
 7. Gwarancja nie obejmuje wymiany części ulegających naturalnemu zużyciu.
 8. W przypadku gdy serwis DCP stwierdzi, że został naruszony jakikolwiek z wymogów dotyczący warunków przechowywania, pracy, montażu, eksploatacji z naprawa będzie traktowana jak pogwarancyjna z pełną odpłatnością o czym nabywca zostanie uprzedzony.
 9. Prace wykonane i towary wymienione w ramach gwarancji powodują przedłużenie okresu gwarancyjnego o czas, w którym Nabywca nie mógł korzystać z przedmiotu dostawy, chyba że dokonano istotnej naprawy lub dostarczono rzecz (część) wolną do wad, co powoduje, że termin gwarancji biegnie na nowo.
 10. Wszelka dokumentacja otrzymana przez nabywcę w związku z realizacją dostaw  a która nie jest przeznaczona do publikacji  nie może być przez niego rozpowszechniana  w żaden inny sposób niż ustalono w warunkach dostawy.
 11. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów strony zobowiązują się do polubownego ich rozstrzygnięcia. Jeśli okaże się o niemożliwe, będą one rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd dla siedziby DCP  Zaistnienie sporu nie zwalnia kupującego od obowiązku uregulowania wszystkich należności za pozostałe zrealizowane dostawy.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distech Controls Poland Sp. z o.o. prowadzi w Polsce dystrybucję urządzeń i rozwiązań Distech Controls Inc i Distech Controls SAS. Jest jednak odrębnym podmiotem gospodarczym i nie ma prawa zaciągać zobowiązań w imieniu żadnej z wymienionych firm ani bez pisemnego pełnomocnitcwa bezpośrednio ich reprezentować.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogólne Warunki Gwarancji

Distech Controls Poland Sp. z o.o. jako dostawca udziela gwarancji na sprzedawane towary na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.

 1. Okres gwarancji trwa przez 24 miesiące licząc od daty sprzedaży podanej w dowodzie zakupu (o ile nie zawarto oddzielnej umowy w tym zakresie). Usterki lub wady towaru ujawnione w tym okresie będą usuwane bezpłatnie zgodnie z warunkami gwarancji. W przypadku wymiany sprzętu na nowy okres gwarancji biegnie na nowo licząc od daty wymiany produktu.
 2. Niniejsza gwarancja nie zmienia ani nie narusza innych praw konsumenta jeśli mają one zastosowanie.
 3. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium kraju, w którym zakupiono produkt.
 4. Wszelkie odstępstwa od podanych tu warunków wymagają potwierdzenia w formie pisemnej zawartej w umowie dostawy, ofercie lub potwierdzeniu zamówienia. Wynikające z tego wyłączenia niektórych postanowień niniejszych warunków nie powodują nieważności pozostałych.
 5. Za normy działania produktu uznaje się normy podane przez jego producenta.
 6. Distech Controls Poland Sp. z o.o. ogranicza  swoje obowiązki gwarancyjne do naprawy  lub wymiany reklamowanego   sprzętu, o czym decyduje wyłącznie sam. Distech Controls Poland Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia innych przedmiotów spowodowane niesprawnością produktu. Ponadto wyklucza się wszelkie roszczenia wynikające z niepełnej użyteczności produktów, pokrycia strat lub utraconych zysków w związku z uszkodzeniem, awarią sprzętu oraz wszystkie inne zakresy odpowiedzialności.
 7. Zgłoszenie wady powinno nastąpić niezwłocznie po jej wykryciu. Reklamację produktu należy złożyć pisemnie. Musi ona zawierać opis usterki, typ urządzenia oraz kopię lub numer dowodu zakupu reklamowanego produktu.
 8. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest dostarczenie  sprzętu  w  stanie  kompletnym  (wraz ze  wszystkimi  oryginalnymi  akcesoriami). Towar powinien być zapakowany w oryginalne fabryczne opakowanie. Jeśli to niemożliwe, opakowanie zastępcze musi zapewniać takie samo bezpieczeństwo towaru jak oryginalne zarówno w zakresie uszkodzeń mechanicznych jak i elektrostatycznych.
  1.  
 9. Distech controls Poland nie ponosi kosztów poszukiwania ani diagnostyki reklamowanych produktów w miejscu ich instalacji, kosztów demontażu, pakowania, transportu do siedziby Distech Controls. Koszty transportu produktów, na które reklamacja została uznana do wskazanego przez kontrahenta miejsca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ponosi Distech Controls Poland.    
 10. Dostawca w ciągu 3 dni roboczych poinformuje zgłaszającego reklamację o sposobie  i terminie jej załatwienia.
 11. W ramach udzielonej gwarancji Distech Controls Poland Sp. z o. o. zobowiązuje się do niezwłocznej, nieodpłatnej naprawy, wymiany wadliwego produktu lub w szczególnych i uzasadnionych przypadkach zwrotu gotówki za zakupiony produkt w terminie nie przekraczającym 21 dni roboczych licząc od dnia otrzymania sprzętu wraz z kompletnym zgłoszeniem reklamacji. W uzasadnionych przypadkach (skomplikowana naprawa, odesłanie produktu do producenta, itp.) termin usunięcia usterki może ulec przedłużeniu.
 12. Gwarancja traci ważność w przypadku:

               - upływu okresu gwarancyjnego,

               - unieważnienia karty gwarancyjnej,

               - naruszenia, zerwania plomb gwarancyjnych,

               - zmiany, zamazania, usunięcia numeru seryjnego urządzenia,

               - wprowadzenia zmian konstrukcyjnych lub/i stwierdzenia jakichkolwiek innych nieautoryzowanych ingerencji.

               - uszkodzeń spowodowanych przez niewłaściwe użytkowanie i montaż w niewłaściwym środowisku, wyładowania atmosferyczne lub działanie czynników, które                    nie zostały dopuszczone przez producenta w zakresie parametrów i norm podanych w dokumentacji produktów

13. Gwarancja nie obejmuje także naturalnego zużycia produktu i jego elementów, uszkodzeń lub/i nieprawidłowego działania sprzętu wynikającego przede wszystkim z niewłaściwego użytkowania, wszelkich uszkodzeń mechanicznych, chemicznych i termicznych obudowy, zalania cieczą elementów i podzespołów zewnętrznych i wewnętrznych.

14. Na wniosek klienta, w szczególnych przypadkach dla zapewnienia ciągłości eksploatacji obiektu, Distech Controls Poland Sp. o.o. może wyrazić zgodę na wysłanie urządzenia zamiennego tego samego typu, do użytku w czasie trwania naprawy lub rozpatrywania reklamacji. Po otrzymaniu naprawionego produktu, urządzenie zamienne musi zostać zwrócone w terminie 2 tygodni. Musi być zwrócone kompletne, w oryginalnym opakowaniu i w stanie niepogorszonym w stosunku do normalnego użytkowania. W przypadku niedopełnienia w/w wymogów, wnioskujący zostanie obciążony kosztami nowego urządzenia tego typu zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.

15. Gwarancja nie obejmuje czynności obsługowych, montażowych, konfiguracyjnych ani uruchomieniowych określonych w instrukcjach obsługi do których wykonania nabywca zobowiązany jest we własnym zakresie.

16. Przed odesłaniem produktu zalecamy pisemne zgłoszenie rodzaju problemu lub wszelkich pytań dotyczących użytkowania  i działania produktu.

Naprawy sprzętu

Warunki serwisu urządzeń automatyki:

1.Przyjęcie urządzenia do naprawy / przyjęcie zlecenia naprawy

Warunkiem przyjęcia zlecenia naprawy jest dostarczenie kompletnego urządzenia.
Czas naprawy zależny jest od dostępności części i wynosi do 10 dni roboczych.
Termin naprawy może ulec wydłużeniu z powodów nie zależnych od serwisu. Zazwyczaj wynika to z dostępności części zamiennych oraz czasu koniecznego do ich sprowadzenia.  Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany o wystąpieniu takiej sytuacji.

2.Diagnozowanie

Klient powinien w miarę możliwości dokładnie określić okoliczności powstania uszkodzenia oraz  opis nieprawidłowości działania urządzenia.
Po zaakceptowaniu przez Klienta ceny usługi, potwierdzenie przyjęcia stanowi umowę na wykonanie tej usługi.
W przypadku dostarczenia urządzenia, które było nieskutecznie naprawiane w innym serwisie,  serwis zastrzega sobie prawo odmowy jego naprawy.

3.Naprawa

Serwis zobowiązuje się zapewnić wszelkie części i podzespoły potrzebne do naprawy. Jeśli w trakcie diagnozowania usterki zajdzie konieczność wymiany materiałów eksploatacyjnych, decyzja o ich wymianie należy do klienta. Serwis zastrzega sobie prawo odstąpienia od naprawy lub od udzielenia gwarancji jeśli dostarczone przez Zamawiającego materiały eksploatacyjne nie będą materiałami zalecanymi przez producenta.
Serwis zastrzega sobie prawo odstąpienia od wykonania naprawy także w przypadku braku dostępności do części zamiennych o czym niezwłocznie powiadomi zamawiającego.
Wymienione elementy elektroniczne serwis utylizuje na własny koszt. Uszkodzone podzespoły elektroniczne po wymianie nie są odsyłane do klienta tylko zgodnie z ustawą z ustawą z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. nr 180, poz. 1495) oraz jej poprawkami są utylizowane.

4.Postanowienia końcowe

Na wykonaną usługę serwis każdorazowo wystawia fakturę VAT.
Serwis udziela 6 miesięcznej gwarancji na wymienione podzespoły i części.
Serwis udziela 6 miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę (gwarancja obejmuje zakres wykonanych napraw)
Nie udzielamy gwarancji jeśli urządzenie jest eksploatowane niezgodnie z zaleceniami producenta, (w szczególności dotyczy to materiałów eksploatacyjnych, warunków środowiskowych, źródeł zasilania, sposobu montażu).
Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych. Zlecający zobowiązany jest wykonać kopię bezpieczeństwa.
Serwis nie odpowiada również za zmiany konfiguracji urządzeń i ich nastaw jakie mogą nastąpić w trakcie naprawy.
Sprzęt dostarczany do serwisu przez firmę kurierską powinien być zapakowany w opakowanie transportowe przeznaczone dla tego rodzaju urządzenia.
Nie odbieramy urządzeń które zostaną przesłane do serwisu na nasz koszt.
Serwis odsyła urządzenia na koszt klienta w opakowaniu w jakim zostało przysłane. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trakcie przesyłki (szczególnie dotyczy to przesyłek, które nie są dostarczone z oryginalnym opakowaniu transportowym). Reklamacje związane z uszkodzeniami powstałymi w transporcie należy zgłaszać bezpośrednio firmie spedycyjnej.
Wszelkie odstępstwa od opisanych procedur wymagają formy pisemnej oraz muszą zostać zaopatrzone w czytelne podpisy obu stron pod rygorem nieważności.

Distech Controls Poland © 2021